Go to Top

Cel wyceny

Sporządzam operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości w zależności od potrzeb Zamawiającego i określonego celu. Wynika ona zarówno z przepisów prawa jak i podejmowanych decyzji dotyczących nieruchomości.

Cel wyceny określa czynność prawną, w której operat szacunkowy będzie i może być wykorzystany. Cel powinien wynikać z zamówienia lub umowy o sporządzenie operatu szacunkowego.

Sporządzam wyceny w celach:

 • ustalenia ceny kupna – sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności banków (kredytów),
 • zniesienia współwłasności,
 • podziału majątku wspólnego,
 • postępowań spadkowych,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,
 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • ustalenie wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych),
 • postępowania podatkowego (odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego),
 • ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia amortyzacji środków trwałych,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportu),
 • ustalenia odszkodowania za szkody (np. za służebność przesyłu, za grunty zajęte pod drogi, z tytułu wywłaszczenia lub czasowego zajęcia nieruchomości, przeprowadzenia przez nieruchomość urządzeń technicznych itp.),
 • ustalenia wysokości ubezpieczenia,
 • ustalenia i rozliczenia wartości poniesionych nakładów,
 • zaliczenia mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości itp.
 • naliczenia opłat i podatków (np. naliczenie lub aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, podatki od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych itp.)
 • prywatyzacyjnych i uwłaszczeniowych,